Omkring Vilhelmsdal

 

Villhelmsdal ca. år 1900.Tidligere var gården fire-længet.

Midt i det smukke østjyske landskab ligger gården Vilhelmsdal - malerisk omgivet af marker og enge, stille søer og fredsskov.
Kun 12 minutter fra Århus centrum og alligevel så fredeligt som var vi fjernt fra alfarvej. En del af gården brændte ned i 1922. Den store sø i forgrunden blev drænet bort i 30'erne, men er nu til dels genetableret som led i projektet med etablering af damme til Grøn Løvfrø.

Vilhelmsdals historie rækker helt tilbage fra 1600-tallet. Gården har tidligere hørt under Godset Vilhelmsborg, som Fæstegaard, ejet af Baron Mattias Gyldenkrone, og har siden kun haft få ejere.

Her uddrag af Fæstebrevet af 1757, fundet på Malling Egns Arkiv:


Fæstebrev

Vilhelmsdal Matr no 7a Malling

Jeg, Friederica Hedevig Albertina Sl Baron Gyldencrones Enke – Etc, Giør Vitterligt at jeg haver Sted, og Fæster Lauers Rasmussen af Malling, hans Fader Rasmus Christensens Partsgaard med tilliggende Jorder er bestående af Hartkorn 5 tdr, 5 Skp 1 Fjk 1 1/2 Alb, hvoraf forne Lauers Rasmussen, svarer alle Kgl Skatter og Contributioner som nu ere eller herefter paakommende
vorder og udi rette Tider yder og Clarerer den deraf Gaaende Landgilde efter Jordebogen, som ere Aarlig:

Rug 1 Tdr 3 Skp, Byg 2 Tdr 4 Skp Havre, 7 Skp 2 Fjk 1/4 Kou – 1 Rdl 3 Mrk 1/2 Brændsvin 4 Mrk Gaaes, 8 Skl, 2 Høns 10 Skl, Skriver Skæppen 8 Skl, tilligemed Ægt og Arbejde udi rette Tider, til Indfæstning den ved Stedet staaende restance, eftergiives 29 Rdl, 2 Mrk 13 Skl, betalt 20 Rdl.

Gaardens Bygninger haver Han at Forbedre, og den saa alle Tider udi god og forsvarlig Stand at holde, Jorden retteligt at dyrke, giøde og handle, intet deraf at bortleie eller at frakomme, samt de næstfølgende 3de Aar 50 Pile at sætte og dennem Aarligen at holde Vedlige, saa og være sit Herskab og Fuldmægtig Hørig og Lydig, alt under dette sit Fæstes Fortabelse, saa og rette og forholde sig efter Hans Kgl. Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordringer, naar overmeldte Lauers Rasmussen alt foreskreven efterkommer.

Maa han bemeldte Partsgaard sin Livstid, nyde, bruge, beholde og besidde.

Til bekræftelse under min Haand og Friherlige Zigenette,

Hamborg den 29. August 1757
F. H. A. Br Gyldencrones Enke

Tekst fra Beder Malling Egnsarkivs Arkivalier
Tværgade 18. 8340 Malling.